Stallklima: Omsorg för Våra hästar

När vi talar om stallklimat tar vi hänsyn till mycket mer än bara luftens temperatur. Det handlar också om luftfuktighet, luftens hastighet och närvaron av föroreningar såsom damm, gödselgaser och mikroorganismer. En bekväm stallmiljö är avgörande för våra hästar. De lever längre än många andra stall levande djur och kräver ofta betydande fysiska prestationer. Därför är ett optimalt stallklimat lika viktigt för dem som för oss som tar hand om dem.

Temperatur: Hitta Den Rätta Balansen

Temperaturen är en nyckelfaktor i stallklimatet, men det är inte den enda. Hästar upplever klimatet i sin omgivning genom en kombination av faktorer, inklusive luftfuktighet, vind, regn, snö och solljus. Vinden spelar en stor roll i hur väl hästens päls isolerar mot kyla. Regn ökar hastigheten på värmeförlusten på grund av ökad avdunstning och minskad isoleringsförmåga i pälsen. Hästar är generellt ganska toleranta mot klimatet och kan klara temperaturer från -40 °C till +40 °C, förutsatt att de har tillräckligt med skydd och mat. I vissa stallar är temperaturen för hög, oftast av hänsyn till personalen. I sådana stallar blir klimatet snabbt dåligt med tung och fuktig stall luft. I kalla stallar finns generellt god hälsa och hästar vänjer sig snabbt vid de skiftande temperaturerna.

Luftfuktighet: Bevara Det Friska Klimatet

En hög relativ luftfuktighet kan få luften att kännas tung och främja spridningen av bakterier. Detta kan vara problematiskt och kräva mer strössel för att hålla golvet torrt. Fuktiga miljöer kan också påskynda nedbrytningen av byggnadsmaterial och öka risken för kondens. Det är viktigt att övervaka luftfuktigheten och se till att den inte överskrider de kritiska gränserna. Hög relativ luftfuktighet kräver mer strössel för att hålla underlaget torrt. Fuktiga byggdelar innebär kortare livslängd för trä, metallkonstruktioner samt ökade underhållskostnader. Ju varmare luften är, desto mer fukt kan den innehålla utan kondensproblem. Fuktproblem i stallet bör dock främst lösas genom att öka luftomsättningen/ventilationen. I ett oisolerat stall bör luftfuktigheten inte överstiga den relativa luftfuktigheten utomhus med mer än 10%. Vid hög luftfuktighet bildas kondens på fönster och konstruktioner. Luftfuktigheten bör aldrig överstiga det kritiska gränsvärdet på 80%. En fuktighetsmätare, en så kallad hygrometer, i stallet bör vara en självklarhet. En betydande orsak till hög fuktighet i stallet är att det är för varmt. Hästar med vinterpäls eller täcke avger stora mängder fukt (svett) om stalltemperaturen är för hög (över 10 °C). En annan vanlig orsak till hög fuktighet i stallet är dålig ventilation.

Luftström: Undvik Obehagliga Drag

Luftströmmen i hästens uppehållszon bör inte överstiga vissa gränser för att undvika överdriven kylning av djuren. Drag kan uppstå när luft kommer in i stallet genom oventilerade öppningar och träffar hästarna direkt. Det är viktigt att se till att luftströmmen är behaglig för hästarna och inte orsakar obehag.

Nederbörd: Håll  Strössel Torr

Nederbörd i form av regn eller snö bör inte tränga in i djurens viloområden, eftersom det kan göra  strössel fuktig och minska dess isoleringsförmåga. Det är viktigt att se till att stallet är tätt och skyddat mot yttre påverkan.

Gas: Var Medveten om Luftkvaliteten

Vissa gaser såsom koldioxid, ammoniak och svavelväte kan påverka stalluftens kvalitet och bör hållas på en miniminivå för att säkerställa en hälsosam miljö för hästarna. Övervakning av luftkvaliteten och regelbunden ventilation är avgörande för att minimera risken för hälsoproblem.

Damm: Minska Risken för Luftvägsproblem

Damm kan vara ett allvarligt problem i många häststall och kan orsaka luftvägsproblem hos hästarna, såsom hosta och astma. Det är viktigt att minska damm nivån genom att välja lämpliga strösselmaterial och genomföra effektiva rengöringsrutiner. Det farligaste dammet är partiklar som är så små som 5 µ. Först när dammpartiklarna når en storlek på 50 µ kan vi se dem. I hästens lungor finns försvarsmekanismer som ska skydda den från att inhalera damm. Dessa mekanismer kan dock inte hantera den belastning med luftburna bakterier och mögelsvampar som i stallar med dålig luft kan vara flera tusen gånger större än nivån utomhus. Det rekommenderas att dammhalten i luften maximalt bör vara 4 mg/m³ luft.

Ljus och Ljud: Skapa en Behaglig Miljö

En bra ljusmiljö i stallet har både direkta och indirekta fördelar för djuren. Hästar föredrar generellt en ljus stallmiljö, och tillräckligt med belysning kan också påverka deras beteende och välbefinnande positivt. Ljudnivån i stallet bör också övervakas för att undvika överdriven buller som kan vara stressande för djuren.

Ventilation: Skapa en Frisk Luftström

En effektiv ventilation är avgörande för att upprätthålla en sund och bekväm stallmiljö. Den hjälper till att avlägsna föroreningar, reglera luftfuktigheten och upprätthålla en behaglig temperatur. Det är viktigt att se till att ventilationssystemet är korrekt dimensionerat och underhålls regelbundet för att säkerställa optimal prestanda. Dålig ventilation och låg luftomsättning ger upphov till fukt på två sätt. Fukten transporteras inte bort och när det blir varmt i stallet avger hästarna fukt. Kall luft kan inte bära lika mycket fukt som varm luft. När varm och fuktig stalluft kyls ner, till exempel av ett kallt tak av stålplåtar, kommer överskottsfukten att kondensera på de kalla ytorna. Om det inte finns mekanisk ventilation i stallet bör luftfuktigheten hållas så låg som möjligt genom naturlig ventilation. Detta kan göras genom att låta fönster, dörrar och andra ventilationsöppningar vara öppna dygnet runt. Den relativa luftfuktigheten i stallet bör alltid hållas på 50-70% eller högst 10% högre luftfuktighet i stallet än utomhus.

Slutsats

Att skapa det perfekta klimatet i häststallet kräver noggrann planering och uppmärksamhet på flera olika faktorer. Genom att hålla lufttemperaturen, luftfuktigheten, luftströmmen och närvaron av föroreningar under kontroll kan du säkerställa att dina hästar trivs och presterar på sin bästa nivå.