Integritetspolicy

Syfte
1.1
Hos Rationel Staldinventar A / S tar vi skyddet av personuppgifter på allvar och vill vara en seriös och säker partner för våra kunder och partners.
1.2
Vi har därför utvecklat denna integritetspolicy så att du vet hur vi behandlar de insamlade personuppgifterna. Naturligtvis är vår behandling alltid i enlighet med gällande lagstiftning om personuppgifter.
1.3
Denna sekretesspolicy gäller när vi är dataansvariga, dvs. när vi har kontakt med kunder, när vi anställer nya anställda och när vi marknadsför aktiviteter.
2. Hur samlar vi in ​​dina uppgifter:
2.1
Vi samlar in information direkt från dig när du kontaktar oss via personlig närvaro, e-post, telefon eller ordinarie brev. Vi samlar inte in dina uppgifter på eget initiativ.
3. Vilka uppgifter samlas in:
3.1
Vi samlar in och använder endast den personliga information som är nödvändig för att kunna uppfylla våra avtal eller för att kunna svara på din förfrågan.
3.2
Vi behandlar endast allmän information.
3.3
Normalt är det endast nödvändigt att få allmän kontaktinformation i form av namn, adress, telefonnummer och e-post.
3.4
Vi behandlar normalt endast personlig information om våra kunder, leverantörer, anställda, jobbsökande och partners.
3.5
Cookies.Se separat cookiedokument.
4. De registrerade personuppgifterna används för:
4.1
Vi samlar in och registrerar normalt bara personuppgifter för följande ändamål:
• Uppfyllelse av ett avtal som ingåtts med oss
• Besvara förfrågningar
• Administrativa ändamål
• Beläggning
5. Radering:
5.1
I allmänhet se till att du raderar personuppgifter fortlöpande, vilket inte längre är nödvändigt eller relevant för det ändamål för vilket informationen samlades in.
5.2
Ärendebaserad personlig information lagras i fem år från utgången av det räkenskapsår som ärendet avser, jfr redovisningslagen. I fall där CE-märkt konstruktionsstål ingår, lagrar vi informationen i tio år efter att komponenten har kommit ut på marknaden, se reglerna i EN 1090-1.
6. Samtycke:
6.1
Vi får inte ditt samtycke till dem i pkt. 4 angivna syften, eftersom vi är tvungna att behandla dina vanliga personuppgifter, för att uppfylla ett avtal med dig, svara på din förfrågan eller uppfylla lagliga krav. Här är grunden för behandlingen av dina personuppgifter att din kontakt med oss ​​sker på eget initiativ, jfr. Dataskyddsförordningens karaktär. 6 (b) (c) (d) (f). Om din information samlas in i samband med din förfrågan kommer du att få en hänvisning till vår integritetspolicy i samband med vårt svar.
6.2
I händelse av att dina personuppgifter ska användas för andra ändamål än de i pkt. 4 anges kommer du att bli ombedd att godkänna detta innan behandlingen påbörjas.
7. Utlämnande:
7.1
Vi vidarebefordrar din personliga information till externa aktörer, inklusive till exempel offentliga myndigheter, domstolar etc., om detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig, eller om detta krävs enligt lag.
7.2
Vi använder databehandlare (IT-leverantörer, elektronisk fakturering etc.) för att kunna tillhandahålla bästa möjliga service till våra kunder.
8. Säkerhet:
8.1
Vi har interna regler för hantering av dina personuppgifter, som tillsammans med våra säkerhetsåtgärder säkerställer att dina personuppgifter skyddas och skyddas mot förstörelse, förlust, ändring, obehörig avslöjande eller åtkomst.
9. Du har rätt till:
9.1
Rätt till tillgång; Du har alltid rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har registrerat om dig, inklusive att få information om vilken information vi lagrar om dig, varifrån den har samlats in, vad vi ska använda den till. Om du vill kan du också informeras om hur länge vi lagrar dina personuppgifter, vem som lagrar dem och var, samt vem vi kan dela dina uppgifter med.
9.2
Rätt till rättelse; Om vi ​​har registrerat personuppgifter om dig och du blir medveten om att de registrerade uppgifterna är felaktiga eller felaktiga, har du rätt att begära att de felaktiga uppgifterna raderas och att de felaktiga uppgifterna korrigeras.
Du måste skicka information om de uppgifter som du tycker är felaktiga eller felaktiga, varefter vi tar hand om ärendet.
9.3
Rätt att bli glömd; Det kan finnas fall där du inte håller med om att vi kan fortsätta att behandla dina personuppgifter. I dessa fall kan du be oss ta bort dessa uppgifter. Du kan också göra det om du tror att vi behandlar uppgifter i strid med lagen, behandlingen inte längre är nödvändig eller om du har dragit tillbaka ditt samtycke till behandlingen.

Vi bedömer sedan om det finns grund för att uppfylla begäran om radering eller korrigering av personuppgifter. Om det finns anledning att utföra raderingen eller korrigeringen kommer detta att ske så snart som möjligt.
9.4
Rätt till invändningar; Du kan när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter eller mot att vi vidarebefordrar dina uppgifter.
Om du vill invända kan du kontakta oss och ange vilken behandling du invänder mot och varför.
Om din invändning är motiverad kommer vi att sluta bearbeta dina personuppgifter och antingen raderar eller returnerar dem till dig.
9.5
Dataportabilitet; Du har rätt att få tillbaka de personuppgifter som du kan ha gjort tillgängliga för oss, eller de uppgifter som vi har fått från andra på grundval av ditt godkännande av dem. Om du är part i ett avtal med oss ​​kan du också få dina personuppgifter tillbaka, men vi har rätt att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna uppfylla avtalet med dig.
Du har också rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan, om du så önskar, och överföringen är annars kompatibel med det avtal som ingåtts.
Om vi ​​måste returnera eller vidarebefordra personuppgifter kommer de att levereras i ett normalt använt format.
9.6
Vi strävar efter att svara på förfrågningar så snabbt som möjligt och senast en månad från mottagandet av förfrågan. Det kan emellertid finnas perioder av ansträngning som kan leda till längre behandlingstid. I så fall kommer du att informeras om detta.
9.7
Du kan klaga till den danska dataskyddsbyrån om vår behandling av dina personuppgifter. Se mer om detta på datatilsynet.dk.
10. Kontaktinformation:
10.1
Vi kan när som helst kontaktas på följande sätt:
Rationel Staldinventar A / S
Mail: info@rationel-stald.dk
Telefon: 75 64 25 55
Adress: Phønixvej 1, 8722 Hedensted
CVR: 27 91 61 98
Vår integritetspolicy uppdaterades senast den 21 februari 2021. Ändringar kommer att publiceras på den här sidan fortlöpande.