Hedensted den 31. juni 2021

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Rationel Staldinventar A/Ss (DK27916198) Allmänna försäljningsvillkor gäller för leverans av produkt eller tjänst till kund från och med ovan angivet datum och
ersätter tidigare av Rationel Staldinventar A/S publicerade försäljningsvillkor. Dessa allmänna villkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

PRODUKTINFORMATION
Varorna som presenteras på www.Jaba.se och www.rationel-stald.dk utgör Rationel Staldinventar A/S ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor,
produktinformation eller priser angivna på www.jaba.se www.rationel-stald.dk och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska specifikationer och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial, hemsidor och prislistor är ungefärliga och lämnas utan förbindelse.

PRISER OCH FRAKT
Aktuella priser på produkter lämnas via email i offert eller orderbekräftelse. Alla priser är i svenska kronor exklusive moms.
Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

RESERVATIONER OCH FORCE MAJEURE:
Offerter från Rationel Staldinventar A/S gäller som regel i max 30 dagar från tidpunkten då offerten lämnades. I de fall kortare giltighetstid tillämpas, anges detta tydligt på offerten.

Följande omständigheter medför ansvarsfrihet såvida de förhindrar avtalets uppfyllande eller gör uppfyllandet orimligt betungande: strejk och alla andra omständigheter som ingen av parterna råder över, till exempel brand, krig, mobilisering, rekvirering, beslagtagande, valutarestriktioner, inbördeskrig och oroligheter, brist på transportmedel, allmän varubrist, restriktioner av drivmedel samt bristfälliga eller försenade leveranser från underleverantörer som beror på någon av de omständigheter som anges i denna punkt.

BETALNINGSVILLKOR FAKTURA
För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Vi tillämpar förskottsbetalning, vilket innebär att betalningen ska vara Rationel Staldinventar A/S tillhanda, innan leveransen lämnar fabriken. Vid order större än 100.000 kr skall 50% betalas vid godkännande av ritningar och resterande del innan utleverans sker från fabrik. En banköverföring kan ta upp till 3 dagar, så det är viktigt att du betalar i god tid för att inte försena din leverans. Vid snabba leveranser tex. nästa dag, kan du scanna inbetalningskvittot till oss, så levererar vi ut din beställning direkt. Rationel Staldinventar A/S innehar äganderätten tills produkten till fullo är betald. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja vidare köpta varor, innan dessa är helt betalda. Rationel Staldinventar A/S förbehåller sig rätten att överlåta sina fordringar.

Efter förfallodagen debiteras ränta med gällande referensränta + 8%-enheter.

Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Vid utebliven betalning efter påminnelse överlämnas fakturan till inkasso.

ALLMÄNNA BETALNINGSVILLKOR
Betalning kan erläggas genom direktbetalning eller genom faktura. Felaktigheter i en faktura måste anmälas senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte föras gällande mot Rationel Staldinventar A/S. Produkterna förblir Rationel Staldinventar A/Ss egendom till dess full betalning erlagts. För kundanpassade produkter tillverkade med speciella mått och egenskaper debiterar vi del eller hela ordervärdet i förskott.

BESTÄLLNING OCH ORDERBEKRÄFTELSE
Genom att genomföra ett köp hos Rationel Staldinventar A/S accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Rationel Staldinventar har rätt att utföra sedvanlig kreditprövning innan den för köparen bindande beställningen bekräftas. För Rationel Staldinventars bindande avtal uppkommer endast efter Rationel Staldinventars skriftliga bekräftelse av beställning. Rationel Staldinventars bekräftelse av beställning kan ske per e-post. Godkänn ordern genom att bekräfta den via svar på mail, alternativt underskriven orderbekräftelse. Orderbekräftelsen är bindande.

Om köparen annullerar/avbeställer beställt gods har Rationel Staldinventar rätt till ersättning för dittills nedlagda kostnader och till ersättning för den handelsvinst Rationel Staldinventar skulle ha erhållit om köpet fullföljts. Ersättning för förlorad handelsvinst ska i sådant fall minst uppgå till ett belopp motsvarande 20 % av ordervärdet exklusive mervärdesskatt.

GARANTI
Om inte annan garantitid anges nedan eller i specifikation för respektive vara, lämnar Rationel Staldinventar A/S 12 månaders garanti från inköpsdatum för fabrikations- och materialfel.
För förbrukningsvaror lämnas ingen garanti.
Säljarens ansvar under garantin avser endast sådana fel eller brister som köparen upptäckt eller bort upptäcka inom ett år från att godset levererats. Levereras godset senare än vad som avtalats och är detta beroende på omständighet hänförlig till köparen räknas garantitiden från den dag säljaren förklarat sig beredd att leverera godset.
Beträffande delar som utbytts i enlighet med säljarens ettåriga garantiåtagande löper en ny garantitid på ett år för utbytesdelen, dock längst i två år från ursprunglig leveransdag.

Säljaren är inte i något fall skyldig att ersätta köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst, skada på djur, andra följdskador eller annan indirekt skada.

REKLAMATION
Köparen är skyldig att omgående, eller i vart fall inom åtta (8) dagar från det att fel eller brist i utrustningen upptäckts eller borde ha upptäckts, reklamera till Rationel Staldinventar A/S eller Jaba. Omedelbart efter leverans av godset åligger det köparen att noggrant kontrollera det mottagna godset.
En reklamation skall vara skriftlig och innehålla en specificerad redogörelse för de fel eller brister som enligt köparens uppfattning finns på godset och när felen eller bristerna uppstod. Reklamation får ske via e-post till pontus@jaba.se om e-postmeddelandet avsänts på ändamålsenligt vis med begäran om mottagningsbekräftelse.
Reklamerar inte köparen i enlighet med vad som anges ovan är rätten att göra felet eller bristen gällande förlorad.

LEVERANSER

Var noga och ange korrekt leveransadress och kontaktuppgifter till oss, så att chauffören enkelt kan komma i kontakt med dig dagtid för att avtala tid för avlastning. Kunden ombesörjer avlastning. Eventuella kostnader i samband med avlastning är på kundens eget ansvar. Produkterna kan vara tunga och kräver traktor med frontlastare eller motsvarande. Väg och avlastningsplats måste vara framkomligt för stor och tung lastbil vid tidpunkten för leverans.

KUND EJ ANTRÄFFBAR VID LEVERANS

Är kunden ej anträffbar vid leveransen, debiteras kunden för utkörningen och eventuell terminalshyra hos fraktbolaget. Försening av avlastning är på kundens ansvar.

INNAN DU SKRIVER PÅ FÖLJESEDELN

Var mycket noga med att besiktiga och räkna alla kollin. Det går ej att i efterhand reklamera skadat eller saknat gods om du har skrivit under följesedeln.  Vid transportskada eller saknat gods, be chauffören fylla i en skadeanmälan, som du får en kopia av direkt på plats. Därefter meddelar du oss samma dag, så vi kan åtgärda reklamationen omgående. Rationel Staldinventar ansvarar ej för några reklamationer anmälda senare än 5 dagar efter erhållen leverans.

MOTTAGNING/MONTAGE
Köparen svarar för snöröjning av och kring arbetsplatsen, tillhandahålla farbar väg till och omkring arbetsplatsen och mottaga, lossa och skyddstäcka det av säljaren levererade godset.
Om ni har beställt montagearbete av Rationel Staldinventar utförs det under säljarens normala arbetstid.
Allt gjutarbete, el- och VVS-arbete som är nödvändigt för anslutning och drift av levererat gods ligger utanför säljarens åtaganden om ej annat skriftligen överenskommits.

TVIST
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal får inte hänskjutas till allmän domstol utan ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandet ska genomföras på svenska språket samt ska dess säte vara Linköping. Svensk lag ska tillämpas på tvisten. Oaktat vad som stadgas ovan skall säljaren ha rätt att ansöka om åtgärd hos kronofogdemyndigheten eller vid allmän domstol avseende krav på betalning av ostridigt förfallna belopp.

 

Scroll to Top